Od 14.2. do 16.2. máme zavřeno. Přijaté objednávky budeme vyřizovat až v pondělí 19.2. Děkujeme za pochopení.

Návod na stavbu krbu s vložkou Romotop HEAT R 3g L 65.51.40.21

 VseProKrby.cz, 2018 (Ing. Martin Šigut) – Text a obrázky jsou chráněny autorským právem.

V tomto návodu si ukážeme, jak postavit jednoduchý teplovzdušný krb osazený krbovou vložkou Romotop - HEAT R 3G L 65.51.40.21 (s výsuvem dvířek nahoru a rohovým prosklením). Při stavbě použijeme originální příslušenství krbové vložky - nosný rám v kombinaci s krycím rámkem. Pro stavbu je možné použít buď kalcium-silikátové tepelně-izolační desky Skamotec 225 nebo vermikulitové tepelně-izolační desky Thermax ECO – obojí jsou vyráběny ve stejném formátu 1000x610 mm. Na konci také naleznete seznam veškerého použitého materiálu a celkovou cenu krbu.

Důležité upozornění:

V návodu se omezujeme pouze na rychlý a stručný popis postupu obestavby uvedené krbové vložky. Podrobně se návrhu a stavbě teplovzdušného krbu dle požadavků norem věnujeme v našem seriálu o stavbě krbu, kde se například dozvíte, jak určit vhodný výkon krbu, jak vypočíst velikost konvekčních otvorů (mřížek), jak napojit krbovou vložku na komín, jaký materiál pro stavbu vybrat a spoustu dalších informací. Tyto znalosti jsou nezbytné pro stavbu krbu dle tohoto stručného návodu.

 

Obsah:

 

Struktura krbu

Nejprve se podívejme, z jakých částí se bude krb skládat.

Krbová vložka je napojena na komín pomocí kouřovodu. Stěny kolem krbové vložky vytváří tzv. "krbovou komoru", která je shora uzavřena stropem krbové komory. Tepelná energie z krbové komory se odvádí pomocí konvekčního (proudícího) vzduchu skrz konvekční otvory (mřížky, ventilační otvory). Prostor mezi stropem krbové komory a stropem místnosti se nazývá "izolační komora". Celá stavba se potom často označuje jako "obestavba krbu".

 

 

1. Příprava

V případě použití kalcium-silikátových izolačních desek Skamotec 225 je nutné je předem napenetrovat přípravkem Silapen. Vermikulitové izolační desky Thermax ECO se nepenetrují.

 

2. Izolace zdi za krbem

Pro tepelnou izolaci mezi zadní stěnou krbové komory a přiléhající zdí místnosti použijeme systém s odvětrávanou mezerou.

Tomuto způsobu izolace se podrobně věnujeme v jednom z dílů našeho seriálu:

           Stavba krbu: 10. díl – Začínáme stavět, tepelná izolace zdi za krbem

 

Abychom mezi zadní stěnou komory a zdí vytvořili vzduchovou mezeru (požadované šířky cca 4 cm), nařežeme z izolačních desek (tloušťky 40 mm) úzké pásy (šířky cca 10 cm), které nalepíme ve svislém směru na zeď (pro lepení pásů na zeď použijeme lepidlo pro dané izolační desky). Lepené pásy můžeme ještě pojistit do zdi pomocí fosfátovaných vrutů a hmoždinek. A teprve až na tyto pásy budeme lepit izolační desky tvořící zadní stěnu krbové komory. Pásy nám tedy vymezí požadovanou mezeru 4 cm.

Na tyto pásy budeme později lepit obě boční stěny krbové komory. Proto pásy umístíme z každé strany o 40 mm směrem k ose obestavby, abychom si ponechali prostor pro boční stěnu tloušťky 40 mm.

Skrz odvětrávanou mezeru prochází kouřovod, a proto musíme tento prostup také izolovat nalepením kousků izolačních desek kolem vstupu do komína.

(pro zvětšení vždy klikněte na obrázek)

 

Na svislé pásy přilepíme jednotlivé desky, které budou tvořit zadní stěnu krbové komory, až do výšky stropu krbové komory.

 

Mezi spodní deskou a podlahou ponecháme cca 5 centimetrovou mezeru pro vstup odvětrávacího vzduchu do mezery mezi deskami a zdí.

 

 

3. Ustavení krbové vložky

Krbovou vložku ustavíme do správné polohy dle požadavků popsaných v článku:

           Stavba krbu: 11. díl – Ustavení krbové vložky uvnitř krbové komory

 

 

Výšku vložky nad podlahou a přesnou svislou polohu nastavíme pomocí stavitelných nožek. Ty zvládnou vysunutí jen cca 50 mm. Pokud chceme mít vložku výše, použijeme standardní betonové dlažební kostky. Těmi podložíme nožky vložky a přilepíme je k podlaze. Na vložku nainstalujeme nosný rám a rovněž krycí rámek.

  

Vložka s rohovým prosklením je v obestavbě umístěna asymetricky. Pravá strana obestavby s bočním prosklením musí být přesně zalícována se zadní izolací zdi.

 

Krbovou vložku napojíme na přívod vzduchu pro spalování z exteriéru. Ten je veden v podlaze a v místě krbu vystupuje z podlahy v podobě ohebného hliníkového potrubí. Toto potrubí vhodně vytvarujeme, nasuneme na přírubu krbové vložky a pojistíme pomocí stahovací pásky.

 

 

4. Napojení krbové vložky na komín

Této problematice se velmi podrobně věnujeme v našem seriálu v dílu:

           Stavba krbu: 12. díl – Napojení krbové vložky kouřovodem na komín

 

Naleznete v něm především několik způsobů, jak bezpečně napojit kouřovod na šamotový komín tak, aby nedošlo k prasknutí křehkého šamotového hrdla komínu vlivem rozdílných tepelných roztažností ocelového kouřovodu a šamotového hrdla.

 

Jako kouřovod použijeme ocelový černý kouřovod s tloušťkou stěny 2 mm, průměr 200 mm (trubka + koleno 90°). Pro přechod kouřovodu na šamotové hrdlo komínu použijeme vnější přechodku z nerezové oceli 200/200 mm.

 

 

5. Stavba krbové komory

Nejdříve zjistíme hloubku obestavby dle ustavené vložky. Hloubku nám opět určuje krycí rámek vložky. Z jeho spodního vnitřního rohu si vyneseme kolmici na podlahu a průsečík s podlahou si označíme. Následně si pozici tohoto průsečíku ještě posuneme směrem ke zdi o tloušťku budoucí omítky. Nyní si už můžeme na podlaze naznačit čáru, která bude procházet průsečíkem a bude rovnoběžná se zdí. Toto je hrana přední stěny krbové komory. Hrany bočních stěn jsou dány šířkou obestavby, kterou jsme si určili dříve.

 

Postupně vytvoříme obě boční stěny a přední stěnu krbové komory. Správnou polohu spojů desek můžeme během stavby pojistit pomocí fosfátovaných vrutů. Ve stěnách zároveň vyřežeme otvory pro revizní krbová dvířkaventilační otvoryventilační mřížky.

Více o návrhu velikosti a správném umístění konvekčních otvorů (tedy mřížek nebo ventilačních otvorů) naleznete v seriálu v dílu:

           Stavba krbu: 6. díl – Návrh velikosti a umístění konvekčních otvorů teplovzdušného krbu

 

Stavbu nakonec shora uzavřeme (minimálně 50 cm pod stropem místnosti) stropem krbové komory, který tvoří dvě vrstvy izolačních desek o tloušťce 40 mm.

 
 
 

 

Při obezdívání vložky (přesněji krycího rámku vložky) dbáme na to, aby mezi deskami a rámkem po stranách zůstala cca 5-10 milimetrová mezera, která umožní tepelnou dilataci vložky po zahřátí. Tuto dilatační mezeru spolehlivě překryje lem krycího rámku. Nahoře nad  vložkou budou desky položeny na nosném rámu.

 

 

Tím by mohla být obestavba co do výšky ukončena. Z estetických důvodů se ale obvykle se stavbou pokračuje až ke stropu místnosti. V tom případě je nutno i tento uzavřený prostor (izolační komoru), do kterého je také vyústěn vzduch z odvětrávané mezery, odvětrat pomocí jedné ventilační mřížky.

 

 

Více o stavbě krbové komory naleznete v našem seriálu v dílu:

           Stavba krbu: 13. díl – Stavba krbové komory, ventilační mřížky, revizní krbová dvířka

 

 

6. Základní a finální omítka krbu

Po dokončení obestavby demontujeme z vložky krycí rámek. Ten na vložku vrátíme až po dokončení finální omítky.

Ještě před vytvořením základní omítky vlepíme do příslušných otvorů zazdívací (montážní) rámečky ventilačních mřížek, ventilačních otvorů a také revizní krbová dvířka. Použijeme lepidlo pro izolační desky.

Podrobněji se omítce krbové obestavby věnujeme v dílu:

           Stavba krbu: 14. díl – Základní a finální omítka krbu

 

Prvním krokem u základní omítky je zpevnění vnějších hran krbu pomocí klasických ocelových rohů. Jelikož krb vyčnívá do prostoru, jsou jeho rohy častěji vystaveny nechtěným nárazům. Pro nalepení zpevňovacích rohů použijeme stejnou kamnářskou maltu jako pro následující základní omítku.

Když máme rohy hotové, postup vytvoření základní omítky je následující: Na celou jednu stěnu krbu nejdříve pomocí nerezového hladítka naneseme rovnoměrně asi 2-3 mm vrstvu kamnářské malty. Na ni po celé ploše přiložíme a ořízneme perlinku (perlinka na mokré maltě poměrně dobře drží). Nakonec opět nerezovým hladítkem přejíždíme po perlince (postupně např. shora dolů, aby na perlince nevznikaly vlnky), čímž ji vtlačujeme do malty. Pokud je někde malty málo a perlinka není úplně překryta, naneseme na tato místa další maltu. Takto postupně zcela "utopíme" perlinku do vrstvy malty, a vrstva tak bude správně vyztužená.

 

 

Po vytvrzení základní omítky na ni můžeme nanést finální dekorativní omítku. Pro finální omítku krbu máme na výběr celkem tři různé omítky s různými zrnitostmi. Jedná se o zcela hladkou brousitelnou omítku Silaterm FINISH, dále omítku s běžnou zrnitostí do 0,63 mm Silaterm MODEL a omítku s větším zrnem do 1,5 mm Silaterm ST-H. Je tedy na každém z nás, jaký vzhled omítky si vybere.

Způsoby přípravy a zpracování jednotlivých omítek jsou podrobně popsány v jejich popisech v našem e-shopu.

 

 

Po vyzrání omítky můžeme obestavbu opatřit nátěrem požadované barvy.

 

7. Dokončení

Do montážních rámečků vložíme ventilační otvory a mřížky. Spodní ventilační otvory musí být otočeny směrem nahoru ve směru proudění konvekčního vzduchu. Horní ventilační otvory musí být naopak otočeny směrem dolů.

 

 

Na vložku nainstalujeme krycí rámek.

 

Podlaha před a po stranách krbu musí být z nehořlavého materiálu, a to minimálně do vzdálenosti 80 cm před krbem (měřeno od hrany ohniště) a 40 cm po stranách krbu (měřeno vždy od bližší boční hrany ohniště). Vzdálenosti se tedy měří od hran otvoru ohniště, ne od stěn obestavby krbu.

Více naleznete v dílu:

           Stavba krbu: 7. díl – Stavební připravenost – podlaha, zdi, komín, vzduch pro spalování

 

 

 

Seznam použitého materiálu

Uvedené ceny byly platné k 11.4.2019.

 

 Krbová vložka a krycí rámek Cena [Kč] Počet Cena celkem [Kč]
Romotop - HEAT R 3G L 65.51.40.21 54329 1 54329
Romotop - RÁMEK HR3LG RAM12 krycí 2408 1 2408
Romotop - RÁM HR3LG RAM15 nosný, podpůrný 3013 1 3013
Celkem     59750


 

 Materiál pro obestavbu Cena [Kč] Počet Cena celkem [Kč]
Ohebné hliníkové potrubí ø150 mm / 1,5 bm  100  1  100
Stahovací páska  25  1  25
  Izolační deska SKAMOTEC 225 - tl. 40 mm (1000 x 610 mm) 552 22 12144
  Penetrační přípravek Silaterm SILAPEN (5 l) 807 1 807
  Kamnářské lepidlo Silaterm LEPIDLO (6 kg) 469 2 938
  Samořezné fosfátované vruty KOELNER (4,2 x 70 mm) - 10 ks 15 10 150
KC20 - Trubka ø200 mm / 500 mm 407 1 407
  KC20 - Koleno kouřovodu 90° / ø200 mm - pevné s čistícím otvorem 510 1 510
  KN10 - Přechodka do šamotového komínu (po kouři, vnější) ø200/200 mm - Schiedel/CIKO 1330 1 1330
Kamnářský tmel 117 1 117
  Revizní krbová dvířka SILADOOR (40 x 30 cm, instalace na výšku) 2485 1 2485
Kamnářská perlinka Silaterm PERLINKA (1 m2) 61 10 610
  Kamnářská malta Silaterm WHITE 600 (25 kg) 686 1 686
  Kamnářská omítka Silaterm MODEL (25 kg) 701 1 701
  Ventilační mřížka 16x32 cm - černá 495 2 990
Ventlab - ventilační otvor rohový levý 700x500x70 mm - černý 1653 1 1653
Ventlab - ventilační otvor rohový pravý 500x700x70 mm - černý 1653 1 1653
Celkem     25306


 

 Celková cena krbu     Cena [Kč]
Krbová vložka + rámky     59750
Ostatní materiál     25306
Celkem      85056

 

 

Hotovo

Tento návod měl za úkol nastínit, jak správně provést obestavbu krbové vložky Romotop - HEAT R 3G L 65.51.40.21. Zároveň také přinesl jistě užitečný přehled o veškerém použitém materiálu pro stavbu a cenovou kalkulaci krbu.